Job Application Form

History / Hanes

Include school, colleges (year attended to and from) and qualifications gained / Cynhwyswch yr ysgol, colegau (blwyddyn fynychwyd yn ôl ac ymlaen) a chymwysterau a enillwyd
Click or drag a file to this area to upload.
You may upload a file of your list of qualifications / Gallwch uwchlwytho ffeil o'ch rhestr o gymwysterau
Click or drag a file to this area to upload.
A CV will be accepted as long as there is a covering letter that clearly addresses the skills and competencies required for the post / Derbynnir CV cyn belled â bod llythyr eglurhaol sy'n mynd i'r afael yn glir â'r sgiliau a'r cymwyseddau sydd eu hangen ar gyfer y swydd

Rehabiliation Of Offences Act 1974 / Deddf Ail Sefydlu Troseddwyr 1974

Under the provisions of this act and regulations you need not normally disclose details of any “Spent” convictions. However, if the post you are applying for involves working with a person or persons from any of the following groups: a) Children under 18 years b) Adults over 65 c) Persons suffering from serious illness or mental health disorder d) Persons suffering from addiction to alcohol and/or drugs e) Persons who are blind, deaf, or mute f) Persons who have a physical and/or learning disability YOU MUST disclose ALL convictions. / Yn ôl y ddeddf hon nid oes rhaid datgelu manylion o unrhyw ddedfryd sydd wedi’i gwblhau. Fodd bynnag os yw’r swydd ‘rydych yn ymgeisio amdani’n golygu gweithio gyda pherson neu bersonau o unrhyw un o’r grwpiau canlynol: a) Plant o dan 18 oed b) Oedolion dros 65 oed c) Pobl sy’n dioddef o salwch difrifol neu feddyliol d) Pobl sy’n dioddef o orddibyniaeth ar alcohol neu gyffuriau e) Pobl ddall, byddar neu fud f) Pobl dan anfantais corfforol neu feddyliol RHAID datgelu POB dedfryd